Onderwijsvernieuwing

Passend onderwijs: De leraar doet er toe

Passend Onderwijs: De leraar doet ertoe!
Sinds 1 augustus 2014 heeft ‘passend onderwijs’ zijn intrede gedaan in het onderwijs. Passend onderwijs is de naam voor een nieuwe manier waarop onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Daar proberen we als Da Costaschool voor te gaan! Ons motto is niet voor niets: Uw kind… daar gaan we voor!

Binnen het samenwerkingsverband (Zeeluwe) waarbij ons bestuur is aangesloten, is bepaald dat we passend onderwijs vorm gaan geven door zoveel mogelijk handelingsgericht te werken (HGW). Dat betekent vooral dat de leerkrachten zoveel als mogelijk is tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Het gaat er om wat een kind nodig heeft en niet wat hij heeft! (probleem). Vragen die de leerkracht continu stelt zijn: Wat wordt al geboden en wat zou ik nog meer kunnen bieden? De complete afstemming van de aanpak van de leerkracht is op de onderwijsbehoeften van de leerling gericht.  In de afgelopen jaren hebben we hier als team al cursussen over gevolgd. Ook de komende jaren gaan we daar mee door!
De volgende items komen tijdens de huidige cursus aan de orde:

  • Hoe breng ik systematiek van de alle ondersteuningsbehoeften die in een groep aanwezig zijn nu in kaart. We werken daarbij met zogenaamde groepsplannen waarin duidelijk verwoord staat hoe er wordt gewerkt en welke (groepjes) kinderen welke ondersteuning krijgen. Daarbij staan de gestelde doelen centraal.  
  • Een ander item betreft de samenwerking tussen leerkracht, intern begeleider, ouders en leerling. Ouders en leerlingen worden vanaf het begin van het proces meegenomen. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de kinderen, zodat er tijdig en zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij wat de kinderen nodig hebben. Ouders van kinderen die extra ondersteuning krijgen worden dus meegenomen in het proces. Dat betekent dat er gesprekken gevoerd worden met de ib-er, leerkracht en ouders. Hoe werkt dat?  Welke vragen kan de leerkracht stellen? etc.  Daarbij is het belangrijk om uit te gaan van het positieve kanten/aspecten van het kind! Het kind voelt zich dan ‘veiliger’ en komt zo beter tot leren. 
  • Ook zullen dit jaar kindgesprekken gevoerd worden. Het kind wordt zo meegenomen in zijn eigen leerproces en gaat daardoor bewuster leren. Ook daar gaan we de komende maanden mee oefenen: Hoe organiseren we dat? Welke vragen stellen we? Hoe bereiden we de kinderen voor? etc. Dit zijn items die we als team eerst moeten bespreken.

Zo hopen we dat er een nog betere en constructievere samenwerking komt tussen alle geledingen met als doel het kind zo optimaal mogelijk te ondersteunen!