MR/OR

Ouderraad (OR)

Het doel van de ouderraad is het opzetten en begeleiden van binnen- en buitenschoolse activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken hebben, maar die wel in het verlengde van de reguliere schoolactiviteiten liggen. Voorbeelden hiervan zijn; het Sinterklaasfeest, het paasontbijt, de Koningsdag en de begeleiding bij sport- toernooien e.d. De OR bestaat uit negen ouders / verzorgers. Ieder jaar is een aantal leden aftredend en kunnen een aantal andere ouders toe treden tot de OR, of het aftredende lid kan herkozen worden. De OR kent een eigen reglement waarin onder andere ook deze opvolging geregeld is. Neemt u rustig met één van de OR leden contact op indien u nog vragen hebt. Ten slotte willen we u voor algemene informatie van en over de OR ook nog verwijzen naar de website van de Da Costaschool

Op onze school werken diverse ouders mee bij verschillende activiteiten, zoals:

–  Begeleiding van excursies
–  Helpen bij het organiseren van feesten
–  Repareren van defecte leermiddelen
–  Schoonmaken van leermiddelen aan het einde van het schooljaar
–  Verkeersouders
– Schilderouders
–  Trainen voor korfbal en voetbal
–  Overblijven
–  Luizencontrole
–  Gebedsgroep
–  Koningsdag
–  Leesouders

Helpt u ook mee? We kunnen als ouderraad en school uw hulp goed gebruiken.

Hoe worden de kosten betaald?

Ouderbijdrage:

Ieder jaar vraagt de Ouderraad u om een ouderbijdrage om activiteiten op onze school te kunnen organiseren. Door uw bijdrage zijn wij gedurende het schooljaar in staat om veel te doen op onze school. U zult ongetwijfeld zelf wel eens een activiteit gezien hebben of een enthousiast verhaal van uw kind gehoord hebben. De opbrengst komt geheel ten goede voor de kinderen van onze school. Het rekeningnummer van de OR is NL50 RABO 0347 5519 98. t.n.v. Schoolfonds Da Costaschool Nunspeet

De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de Ouderraad.
De penningmeester wordt ieder jaar gecontroleerd door de kascommissie.

Medezeggenschapsraad (MR)
Op iedere school is er een MR actief. De MR bestaat uit leden afkomstig uit het personeel en de ouders. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders van de leerlingen die op school zitten. De leerkrachten kiezen uit hun midden de vertegenwoordigers. Binnen CNS Nunspeet is er in het algemeen voor gekozen om advies- en instemmingsrecht over school- specifieke zaken aan de MR te geven.

Leden van de MR zijn:

Oudergeleding:     Personeelsgeleding:
Nelly Groothedde Dorothé Bos
Marlon Schouten Henrieke Klappe