Identiteit

De Da Costaschool is een protestants-christelijke basisschool. Dat steken we niet onder stoelen of banken. Vanuit ons persoonlijk geloof ervaren wij het evangelie van de Here Jezus Christus als een koepel over alles wat we doen en als basis van ons bestaan. Wij kunnen en willen niet anders dan dit goede nieuws aan uw kinderen doorgeven.

  • Voor de teamleden die binnen de Da Costaschool werken is het iedere dag weer een uitdaging om te werken met de kinderen. Ze boeien en verwonderen ons.
  • We willen dat uw kind veel leert bij ons op school.
  • Veel leren, ja! Maar dat gaat pas lukken als uw kind zich op school ook veilig en geborgen voelt.
  • Ieder kind heeft zijn eigenheid en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een bijzonder mens.
  • Wij vinden het van groot belang dat we als collega’s samenwerken op een manier waarbij collegialiteit, respect en oog voor elkaar, te merken is voor ieder die ons meemaakt.
  • Wij willen samenwerken met u als ouders/verzorgers.
    Samen in het belang van uw kind!

De Da Costaschool is één van de scholen behorende bij de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet. Deze vereniging wordt gevormd door ouders van kinderen en anderen die zich betrokken weten bij het Protestants Christelijk onderwijs.

De grondslag van de vereniging voor CNS luidt:
De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid. Deze grondslag is richtinggevend voor heel het bestuurlijk functioneren en het schoolgebeuren.

Iedereen die het volledig eens is met het bijbelse uitgangspunt van de vereniging kan lid worden en zo meedenken met het protestants-christelijk basisonderwijs in Nunspeet.

De doelstelling van het CNS is het bewaren van christelijk nationaal schoolonderwijs in Nunspeet. Op dit moment beheert de vereniging 5 basisscholen in Nunspeet, verdeelt over 8 locaties, waarvan 1 locatie in Elspeet.